Maxximize hecht veel waarde aan uw privacy. Wij doen er daarom alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Wij zijn aangesloten bij beroepsverenigingen Vereniging Voor Mindfulness en Vereniging Voor Mindfulness Based Trainers in Nederland en Vlaanderen. Vanuit onze lidmaatschappen wordt van ons verwacht dat we op een verantwoorde wijze met u, uw data en persoonsgegevens omgaan. Maxximize houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze trainingen aan te kunnen passen op uw leerdoelen. Daarnaast bewaren we uw e-mailadres in ons e-mail-nieuwsbrief systeem om u te kunnen informeren over nieuwe activiteiten.

Om welke gegevens gaat het
De persoonsgegevens bestaan uit NAW gegevens en enkele vragen over uw leerdoelen zoals opgenomen in het intakeformulier dat u voor deelname aan een training wordt toegestuurd. Wij verzamelen niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het doel van de training. Wij rapporteren nooit over u als individu met identificeerbare gegevens, tenzij u ons daarvoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. Bij het vragen van die toestemming vertellen we u aan wie en met welk doel we de gegevens doorgeven. Uw antwoorden en persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van trainingsactiviteiten en dus niet om u iets te verkopen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft zullen wij nimmer aan derden verstrekken zonder uw uitdrukkelijke ondubbelzinnige toestemming.

Bewaartermijn
Maxximize bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

Beveiliging
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. We hebben verschillende maatregelen genomen, onder meer:

 • Up-to-date virusscan;
 • Unieke inlogcode en wachtwoord voor inloggen;
 • Geen onbeveiligde harde schijven;
 • Geen onbeveiligde back-ups;
 • Geen documenten op privé laptop laten staan;
 • Laptop niet onbemand achterlaten;
 • Oude documenten tijdig en op juiste manier vernietigen;
 • Zorgvuldig gebruik van USB-sticks.

Maxximize is verplicht tot het doen van een melding van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In aanvulling daarop is Maxximize verplicht onze klanten gelijktijdig te informeren over de melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens welke wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Ook heeft u recht om de door u verstrekte gegevens door of te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Externe links
De website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten ons domein liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de bezoekers. Maxximize is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe links of bronnen. Maxximize geeft daarnaast geen garantie dat er op deze externe links of bronnen zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Vragen en klachten
Als Maxximize zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, een vraag heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij u hierover met ons contact op te nemen via het mailadres info@maxximize.nl . Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Inwerktreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld wanneer de privacywetgeving verandert. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Het is daarom aan te raden om onze privacyverklaring geregeld te raadplegen via de website www.maxximize.nl, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Uw gegevens worden nooit zonder toestemming voor andere doeleinden gebruikt.

Aanvullende informatie
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van Autoriteit persoonsgegevens: http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/