Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die per 1-1-2018 voor de diensten van Maxximize gelden.

Voor particuliere deelname aan een training >>>
Voor zakelijke workshops en trainingen >>>

Voor particulieren die deelnemen aan een workshop of training

Achtergrond
De algemene cursusvoorwaarden zijn bedoeld om helderheid te geven over afspraken tussen cursusgever en cursist.

Aanmelding en betaling
Voor elke cursus is via de website een aanmeldformulier beschikbaar. De cursusgever verstuurt na ontvangst van het ingevulde aanmeldformulier een ontvangstbevestiging en een Intake-/Deelnameformulier naar de cursist. De inschrijving is definitief na ontvangst van het getekende formulier en de betaling. Het volledige cursusgeld dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus te worden voldaan.

Volgorde inschrijvingen
Bij overschrijding van het maximaal toelaatbare aantal inschrijvingen voor de cursus hanteert de cursusgever het tijdstip waarop de betaling is ontvangen als selectiecriterium.

Annulering door deelnemer
Annulering van de inschrijving is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 10% van de kosten van de opleiding verschuldigd,
 • tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 25% van de kosten van de opleiding verschuldigd,
 • bij annulering korter dan 1 maand is de deelnemer 50% van de kosten van de opleiding verschuldigd,
 • bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de opleiding is de deelnemer de volledige kosten verschuldigd.
 • indien een deelnemer na aanvang van de training besluit de training niet af te maken, kan de deelnemer de gemiste lessen in een volgende training kosteloos inhalen áls er in die volgende training nog plek voor deelname is (de training niet vol is). De cursusgever laat uiterlijk in de week voor aanvang van de volgende training aan de deelnemer weten of er ruimte is voor deelname. Indien de deelnemer de garantie wil dat hij/zij sowieso in de volgende training kan deelnemen dient de deelnemer zich voor de volgende training wederom officieel aan te melden en is hij/zij het normale tarief voor die training verschuldigd.

Annulering of verzetten door cursusgever
Maxximize heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen met opgave van redenen te verzetten en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele opleiding te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een opleiding vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk in de week voor aanvang van de opleiding ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. Maxximize vergoedt maximaal het bedrag van de cursuskosten.


Terug naar boven >>

Voor zakelijke workshops en trainingen, afspraken tussen Maxximize en Opdrachtgever

Aanmelding
Een opdracht voor een training of workshop (activiteit) is definitief indien:
A. Opdrachtgever de offerte van Maxximize, voor akkoord ondertekend, per e-mail of post heeft teruggestuurd en door Maxximize is ontvangen, of
B. Maxximize per e-mail van Opdrachtgever een bevestigend bericht op het voorstel heeft ontvangen.

Annulering door Opdrachtgever
Annulering van een activiteit is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • tot 2 maanden voor aanvang van de activiteit is Opdrachtgever 10% van het tarief verschuldigd,
 • tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de activiteit is Opdrachtgever 25% van het tarief verschuldigd,
 • bij annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de activiteit is Opdrachtgever 50% van het tarief verschuldigd,
 • bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de activiteit is Opdrachtgever het volledige tarief verschuldigd.

Betaling
Maxximize hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat Maxximize de gegevens voor facturering binnen twee weken na opdracht ontvangt. Indien Opdrachtgever de gegevens niet tijdig aanlevert heeft Maxximize het recht de opdracht te annuleren, onverminderd het recht op betaling volgens bovenstaande annulering-schema.

Bij overschrijding van de op de factuur genoemde betalingstermijn heeft Maxximize het recht de volgende naheffingen in rekening te brengen:

 • Bij overschrijding van 14 dagen van de op de factuur vermelde betaaldatum; 5% van het overeengekomen tarief,
 • Elke daaropvolgende 14 dagen overschrijding van de betalingstermijn: 5% van het overeengekomen tarief.

Een uitzondering op deze betalingsregeling dient bij de bevestiging van de opdracht schriftelijk met Maxximize te worden overeengekomen.

Ziekte en onvoorziene omstandigheden
Ingeval de voor een activiteit geboekte trainer door ziekte of onvoorziene omstandigheden verhinderd is, zal Maxximize zich tot het uiterste inspannen tijdig een andere gekwalificeerde trainer (VVM of VMBN gecertificeerd) als vervanging te regelen. In het geval dat dit, ondanks alle inspanningen van Maxximize, niet mogelijk is, zal Maxximize de Opdrachtgever zo vroeg mogelijk informeren. In gezamenlijk overleg zal besproken worden of de activiteit op een andere datum alsnog kan plaatsvinden. In het geval dit niet mogelijk is wordt de opdracht zonder verdere wederzijdse verplichtingen geannuleerd. Uiteraard vindt in zo’n geval restitutie van een reeds ontvangen betaling plaats. Maxximize restitueert:
Bij een workshop: een reeds van de Opdrachtgever ontvangen betaling voor de workshop,
Bij een les van een training: een zesde (1/6e) deel van de ontvangen som van de gehele training.

Terug naar boven >>