Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die vanaf 1-1-2018 voor de diensten van Maxximize gelden.

Op onderstaande voorwaarden geldt een bedenktermijn van tenminste 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

Voor deelname aan een training met open inschrijving >>>
Voor zakelijke workshops en trainingen >>>

Voor cursisten die deelnemen aan een training met open inschrijving

Achtergrond
De algemene cursusvoorwaarden zijn bedoeld om helderheid te geven over afspraken tussen cursusgever en cursist.

Aanmelding en betaling
De cursist kan zich per e-mail of telefonisch voor een training aanmelden. Als de aanmelding per e-mail plaatsvindt belt Maxximize de cursist en vindt er een kort intakegesprek plaats. Vervolgens mailt Maxximize een link naar een Intakeformulier naar de cursist. De inschrijving is definitief na ontvangst van het ingevulde intakeformulier en de betaling door Maxximize. Het volledige cursusgeld dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus te worden voldaan.

Volgorde inschrijvingen
Bij overschrijding van het maximaal toelaatbare aantal inschrijvingen voor de cursus hanteert de cursusgever het tijdstip waarop de betaling is ontvangen als selectiecriterium.

Annulering door deelnemer
Annulering van de inschrijving is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • binnen 14 dagen na de initiële aanmelding is de cursist gerechtigd zijn/haar deelname kosteloos te annuleren,
 • daarna; tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding is de cursist 10% van de kosten van de opleiding verschuldigd,
 • tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de opleiding is de cursist 25% van de kosten van de opleiding verschuldigd,
 • bij annulering korter dan 1 maand is de cursist 50% van de kosten van de opleiding verschuldigd,
 • bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de opleiding is de cursist de volledige kosten verschuldigd.

Indien een cursist na aanvang van de training besluit de training niet af te maken, kan de cursist de gemiste lessen in een volgende training kosteloos inhalen áls er in die volgende training nog plek voor deelname is (de training niet vol is).

De cursusgever laat uiterlijk in de week voor aanvang van een volgende training aan de cursist weten of er ruimte is voor deelname.

Indien de cursist de garantie wil dat hij/zij sowieso in de volgende training kan deelnemen dient de cursist zich voor de volgende training wederom officieel aan te melden en is hij/zij het normale tarief voor die training verschuldigd.

In geen geval vindt er restitutie van het cursusgeld plaats.

Annulering of verzetten door cursusgever
Maxximize heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen met opgave van redenen te verzetten en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele opleiding te annuleren.

Bij het niet doorgang vinden van een opleiding vanwege te weinig aanmeldingen worden de cursisten uiterlijk in de week voor aanvang van de opleiding ingelicht.

Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. Maxximize vergoedt maximaal het bedrag van de cursuskosten. Terugbetalingen vinden plaats binnen 30 dagen.

Auteursrechten en copyrights

Alle auteurs-, beeld- en andere toepasselijke rechten die rusten op de door Maxximize voor de trainingen ter beschikking gestelde (les)materialen zijn en blijven onverminderd eigendom van Maxximize. Zonder expliciete schriftelijke toestemming van Maxximize mogen de (les)materialen in geen enkele vorm door een cursist of derden worden gebruikt of verspreid anders dan voor het persoonlijke gebruik van de cursist in het kader van de respectievelijke training.


Terug naar boven >>

Voor zakelijke workshops en trainingen, afspraken tussen Maxximize en Opdrachtgever

Aanmelding
Een opdracht voor een training of workshop (activiteit) is definitief indien:
A. Opdrachtgever de offerte van Maxximize, voor akkoord ondertekend, per e-mail of post heeft teruggestuurd en door Maxximize is ontvangen, of
B. Maxximize per e-mail van Opdrachtgever een bevestigend bericht op het voorstel heeft ontvangen.

Annulering door Opdrachtgever
Annulering van een activiteit is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • tot 2 maanden voor aanvang van de activiteit is Opdrachtgever 10% van het tarief verschuldigd,
 • tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de activiteit is Opdrachtgever 25% van het tarief verschuldigd,
 • bij annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de activiteit is Opdrachtgever 50% van het tarief verschuldigd,
 • bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de activiteit is Opdrachtgever het volledige tarief verschuldigd.

Betaling
Maxximize hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.

Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat Maxximize de correcte en volledige gegevens voor facturering binnen twee weken na opdracht ontvangt. Indien Opdrachtgever de gegevens niet tijdig aanlevert heeft Maxximize het recht de opdracht te annuleren, onverminderd het recht op betaling volgens bovenstaande annulering-schema.

Bij overschrijding van de op de factuur genoemde betalingstermijn heeft Maxximize het recht de volgende naheffingen in rekening te brengen:

 • Bij overschrijding van 30 dagen van de op de factuur vermelde betaaldatum; 5% van het overeengekomen tarief,
 • Elke daaropvolgende 30 dagen overschrijding van de betalingstermijn: 5% van het overeengekomen tarief.

Een uitzondering op deze betalingsregeling dient bij de bevestiging van de opdracht schriftelijk met Maxximize te worden overeengekomen.

Ziekte en onvoorziene omstandigheden

Ingeval de voor een activiteit geboekte trainer door ziekte of onvoorziene omstandigheden verhinderd is, zal Maxximize zich tot het uiterste inspannen tijdig een andere gekwalificeerde trainer (VVM of VMBN gecertificeerd) als vervanging te regelen.

In het geval dat dit, ondanks alle inspanningen van Maxximize, niet mogelijk is, zal Maxximize de Opdrachtgever zo vroeg mogelijk informeren. In gezamenlijk overleg zal besproken worden of de activiteit op een andere datum alsnog kan plaatsvinden. In het geval dit niet mogelijk is wordt de opdracht zonder verdere wederzijdse verplichtingen geannuleerd.

Uiteraard vindt in zo’n geval restitutie van een reeds ontvangen betaling plaats. Maxximize restitueert:
– Bij een workshop: een reeds van de Opdrachtgever ontvangen betaling voor de workshop,
– Bij een les van een training: een zesde (1/6e) deel van de ontvangen som van de gehele training.

Auteursrechten en Copyrights

Alle auteurs-, beeld- en andere toepasselijke rechten die rusten op de door Maxximize voor de trainingen ter beschikking gestelde (les)materialen zijn en blijven onverminderd eigendom van Maxximize. Zonder expliciete schriftelijke toestemming van Maxximize mogen de (les)materialen in geen enkele vorm door Opdrachtgever of derden worden gebruikt of verspreid anders dan voor het persoonlijke gebruik van de deelnemers in het kader van de respectievelijke training.

Terugbetalingen

Een verzoek om terugbetaling dient met argumentatie binnen 60 dagen na het betreffende voorval per e-mail aan info@maxximize.nl te worden gestuurd. Maxximize zal het verzoek binnen 14 dagen beoordelen en reageren. De betaling van een goedgekeurd verzoek tot terugbetaling zal daarna binnen 30 dagen worden verwerkt.

Terug naar boven >>